Courses 
MBAS0502 การบัญชีการเงิน
MBAS0504 หลักเศรษฐศาสตร์
MBAS0610 การบัญชีเพื่อการจัดการ
MBAS0615 การจัดการและพฤติกรรมองค์กร
MBAS0619 การจัดการเชิงกลยุทธ์
MBAS0721 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
MBAS0726 นวัตกรรมและภาวะผู้นำ
MBAS0729 แผนธุรกิจ
MBAS0742 การจัดการความเสี่ยงในธุรกิจ
MBAS0751 การจัดการตลาดบริการ
MBAS0781 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
MBAS0970 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง