Courses 
MBAS0502 การบัญชีการเงิน
MBAS0504 หลักเศรษฐศาสตร์
MBAS0610 การบัญชีเพื่อการจัดการ
MBAS0615 การจัดการพฤติกรรมองค์กร
MBAS0617 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ
MBAS0723 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ
MBAS0724 กลยุทธ์การเจรจาต่อรอง
MBAS0729 แผนธุรกิจ
MBAS0741 การงบประมาณ การวางแผนและการควบคุม
MBAS0755 พฤติกรรมผู้บริโภค
MBAS0781 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
MBAS0970 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง