Courses 
MBAS0612 การจัดการตลาด
MBAS0614 การเงินธุรกิจ
MBAS0619 การจัดการเชิงกลยุทธ์
MBAS0725 การบริหารธุรกิจขนาดย่อม
MBAS0726 นวัตกรรมและภาวะผู้นำ
MBAS0742 การจัดการความเสี่ยงในธุรกิจ
MBAS0743 การจัดการเครื่องมือทางกาารเงิน
MBAS0752 การจัดการด้านโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
MBAS0753 การจัดการตราสินค้า
MBAS0784 การจัดการเพื่อการส่งออกและนำเข้า
MBAS0785 การจัดการทางวัฒนธรรม
MBAS0970 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง