Courses 
MBAS0502 การบัญชีการเงิน
MBAS0504 หลักเศรษฐศาสตร์
MBAS0610 การบัญชีเพื่อการจัดการ
MBAS0615 การจัดการและพฤติกรรมองค์กร
MBAS0619 การจัดการเชิงกลยุทธ์
MBAS0723 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
MBAS0724 กลยุทธ์การเจรจาต่อรอง
MBAS0729 แผนธุรกิจ
MBAS0742 การจัดการความเสี่ยงในธุรกิจ
MBAS0751 การจัดการตลาดบริการ
MBAS0785 การจัดการทางวัฒนธรรม
MBAS0861 วิทยานิพนธ์ 1
MBAS0970 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง