Sub-categories
Lecture
Lab

  • วิชาโครงงานวิศวกรรมโยธา 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาเพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรมโยธาอย่างมีระบบ