E-Learning ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

You are not logged in. (Login)

Available Courses

  • คำจำกัดความและประวัติของวิชาจิตวิทยา วิธีการของวิชาจิตวิทยา วิวัฒนาการและหลักการพันธุกรรม พัฒนาการมนุษย์ อัตมโนทัศน์ กระบวนการรับความรู้สึก การรับรู้ หลักการเรียนรู้ การจำและการลืม จิตวิทยากับการพัฒนาเจตคติและค่านิยม จิตวิทยากับการพัฒนาแรงจูงใจ ความคิดสร้างสรรค์ เชาวน์ปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์ พฤติกรรมปกติกับพฤติกรรมอปกติ จิตวิทยากับการพัฒนาบุคลิกภาพ จิตวิทยากับการพัฒนาทักษะการสร้างมนุษยสัมพันธ์ จิตวิทยากับระบบสังคม
  • ทักษะการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย รูปแบบการเรียนรู้ เทคนิควิธีเรียนแบบต่างๆ เทคนิคการทำข้อสอบ การรู้สารสนเทศ ตลอดจนศึกษาวิธีสืบค้นทรัพยากรการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ หนังสืออ้างอิง การเขียนรายงานทางวิชาการ การเขียนปริญญานิพนธ์ การอ้างอิงและการเขียนเอกสารอ้างอิง
  • มนุษย์กับสังคม (แนวคิดพื้นฐานทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ลักษณะทางสังคมวิทยา การจัดระเบียบทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม สถาบันทางสังคม)

    มนุษย์กับวัฒนธรรม (วัฒนธรรมกับสังคม สังคมกับการพัฒนา ผลกระทบของการพัฒนา การกลายเป็นเมือง การเสียระเบียบทางสังคม)

  • การเข้าใจตนเอง: ธรรมชาติของมนุษย์ การทำงานของร่างกายและจิตใจ บุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพ การพัฒนาศักยภาพของตนเอง: ความคิดและพฤติกรรมสู่ความสำเร็จ การพัฒนาความสามารถในการคิด ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การวางแผนปฏิบัติงานและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ การเข้าใจผู้อื่น และการประสานประโยชน์ร่วมกัน: วุฒิภาวะทางอารมณ์ การทำงานร่วมกับผู้อื่น การเสริมสร้างบุคลิกภาพในการเป็นผู้นำ จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน
  • บุคลากรที่องค์กรยุคใหม่ต้องการ  ความสำคัญของบุคลิกภาพและการพัฒนาบุคลิกภาพ  มารยาทในการเข้าสังคมและวัฒนธรรมไทย  มนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารในการทำงาน   คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ความเป็นผู้นำ การพัฒนาความสามารถในการคิด แผนธุรกิจ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพ ISO9000 กฎหมายแรงงานที่ควรทราบ เทคนิคการสมัครงาน การเขียนจดหมายสมัครงาน ใบประวัติย่อ และการกรอกใบสมัคร  เทคนิคการสัมภาษณ์งาน  ประสบการณ์การทำงานของรุ่นพี่

  • ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน การดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมตาม หลักธรรมาภิบาลกับเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน หลักการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการดำเนินชีวิต กรณีศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 Today Monday, 29 May 29 30 31    
Skip Online Users

Online Users

(last 5 minutes)
None
Skip Latest News

Latest News

(No news has been posted yet)