E-Learning ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

You are not logged in. (Login)

Available Courses

  • คำจำกัดความและประวัติของวิชาจิตวิทยา วิธีการของวิชาจิตวิทยา วิวัฒนาการและหลักการพันธุกรรม พัฒนาการมนุษย์ อัตมโนทัศน์ กระบวนการรับความรู้สึก การรับรู้ หลักการเรียนรู้ การจำและการลืม จิตวิทยากับการพัฒนาเจตคติและค่านิยม จิตวิทยากับการพัฒนาแรงจูงใจ ความคิดสร้างสรรค์ เชาวน์ปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์ พฤติกรรมปกติกับพฤติกรรมอปกติ จิตวิทยากับการพัฒนาบุคลิกภาพ จิตวิทยากับการพัฒนาทักษะการสร้างมนุษยสัมพันธ์ จิตวิทยากับระบบสังคม
  • ทักษะการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย รูปแบบการเรียนรู้ เทคนิควิธีเรียนแบบต่างๆ เทคนิคการทำข้อสอบ การรู้สารสนเทศ ตลอดจนศึกษาวิธีสืบค้นทรัพยากรการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ หนังสืออ้างอิง การเขียนรายงานทางวิชาการ การเขียนปริญญานิพนธ์ การอ้างอิงและการเขียนเอกสารอ้างอิง
  • การเข้าใจตนเอง: ธรรมชาติของมนุษย์ การทำงานของร่างกายและจิตใจ บุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพ การพัฒนาศักยภาพของตนเอง: ความคิดและพฤติกรรมสู่ความสำเร็จ การพัฒนาความสามารถในการคิด ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การวางแผนปฏิบัติงานและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ การเข้าใจผู้อื่น และการประสานประโยชน์ร่วมกัน: วุฒิภาวะทางอารมณ์ การทำงานร่วมกับผู้อื่น การเสริมสร้างบุคลิกภาพในการเป็นผู้นำ จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน
  • บุคลากรที่องค์กรยุคใหม่ต้องการ  ความสำคัญของบุคลิกภาพและการพัฒนาบุคลิกภาพ  มารยาทในการเข้าสังคมและวัฒนธรรมไทย  มนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารในการทำงาน   คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ความเป็นผู้นำ การพัฒนาความสามารถในการคิด แผนธุรกิจ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพ ISO9000 กฎหมายแรงงานที่ควรทราบ เทคนิคการสมัครงาน การเขียนจดหมายสมัครงาน ใบประวัติย่อ และการกรอกใบสมัคร  เทคนิคการสัมภาษณ์งาน  ประสบการณ์การทำงานของรุ่นพี่

  • วิวัฒนาการของการปกครองไทย ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน รูปแบบ ลักษณะและการปกครองแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ลักษณะของกฎหมายรัฐธรรมนูญ สิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของชนชาวไทย องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ สิทธิมนุษยชน ปัญหาการฉ้อราษฎร์บังหลวงและแนวทางแก้ไข
  • ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน การดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมตาม หลักธรรมาภิบาลกับเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน หลักการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการดำเนินชีวิต กรณีศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Skip Online Users

Online Users

(last 5 minutes)
None
Skip Latest News

Latest News

(No news has been posted yet)