• การวัดและหน่วยที่ใช้ในการวัด การประมาณค่า การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงและการเคลื่อนที่บนระนาบ แรง ทอร์ก งานและพลังงาน โมเมนตัมเชิงเส้นและการอนุรักษ์ พลศาสตร์ของการหมุนและการอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุม เสียง สถิตย์ศาสตร์และพลศาสตร์ของไหล แสง ความร้อน ไฟฟ้าเบื้องต้น แม่เหล็กและแม่เหล็กไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า นิวเคลียร์ฟิสิกส์เบื้องต้น
  • การวัดและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์; วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม; การเคลื่อนที่และพลังงาน; เครื่องกลและการได้เปรียบเชิงกล; ความร้อนและสถานะของสสาร; ธรรมชาติของคลื่น เสียง และการได้ยิน; ไฟฟ้า แม่เหล็ก และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า; แสง เลเซอร์ และสเปกโทรสโกปี; ทัศนอุปกรณ์และเครื่องมือสมัยใหม่ทางวิทยาศาสตร์; อะตอมและปฏิสัมพันธ์ของสสาร; กัมมันตภาพรังสีและอุปกรณ์ทางการแพทย์; ระบบโลก ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์; ลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศ; แหล่งพลังงานของมนุษยชาติ; แร่ธาตุ และการเปลี่ยนแปลงของพื้นผิวโลก
  • ปริมาณฐาน หน่วย เวกเตอร์เบื้องต้น การเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงตัวในแนวตรง การเคลื่อนที่บนระนาบ แรงทอร์ก สมดุล กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน งาน พลังงาน กฎการอนุรักษ์พลังงาน โมเมนตัม กฎอนุรักษ์โมเมนตัม การเคลื่อนที่แบบหมุน กฎการอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุม การเคลื่อนที่แบบสั่น การเคลื่อนที่แบบคลื่น สมบัติเชิงกลของสาร ความร้อนและกฎอุุณหพลศาสตร์
  • ไฟฟ้าสถิต กฎของคูลอมบ์ กฎของเกาส์ ไฟฟ้าแม่เหล็ก กฎของบิโอ-ซาวาร์ท กฎของแอมแปร์ กฎของฟาราเดย์ กฎของแม็กซ์เวล ไฟฟ้ากระแสสลับ อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น สมบัติของแสง และฟิสิกส์แผนใหม่