ฟิสิกส์ 1(Physics I)
(PHYS0110)

ปริมาณฐาน หน่วย เวกเตอร์เบื้องต้น การเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงตัวในแนวตรง การเคลื่อนที่บนระนาบ แรงทอร์ก สมดุล กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน งาน พลังงาน กฎการอนุรักษ์พลังงาน โมเมนตัม กฎอนุรักษ์โมเมนตัม การเคลื่อนที่แบบหมุน กฎการอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุม การเคลื่อนที่แบบสั่น การเคลื่อนที่แบบคลื่น สมบัติเชิงกลของสาร ความร้อนและกฎอุุณหพลศาสตร์