ฟิสิกส์พื้นฐานสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
(SCMA0100)

 This course requires an enrolment key

การวัดและหน่วยที่ใช้ในการวัด การประมาณค่า การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงและการเคลื่อนที่บนระนาบ แรง ทอร์ก งานและพลังงาน โมเมนตัมเชิงเส้นและการอนุรักษ์ พลศาสตร์ของการหมุนและการอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุม เสียง สถิตย์ศาสตร์และพลศาสตร์ของไหล แสง ความร้อน ไฟฟ้าเบื้องต้น แม่เหล็กและแม่เหล็กไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า นิวเคลียร์ฟิสิกส์เบื้องต้น

This course requires an enrolment key