ฟิสิกส์ 2 (Physics II)
(PHYS0111)

 This course allows guest users to enter
 This course requires an enrolment key

ไฟฟ้าสถิต กฎของคูลอมบ์ กฎของเกาส์ ไฟฟ้าแม่เหล็ก กฎของบิโอ-ซาวาร์ท กฎของแอมแปร์ กฎของฟาราเดย์ กฎของแม็กซ์เวล ไฟฟ้ากระแสสลับ อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น สมบัติของแสง และฟิสิกส์แผนใหม่

This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key