วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (สำหรับนักศึกษาสัตวแพทยศาสตร์)
(SCIE0102)

 This course requires an enrolment key

การวัดและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์; วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม; การเคลื่อนที่และพลังงาน; เครื่องกลและการได้เปรียบเชิงกล; ความร้อนและสถานะของสสาร; ธรรมชาติของคลื่น เสียง และการได้ยิน; ไฟฟ้า แม่เหล็ก และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า; แสง เลเซอร์ และสเปกโทรสโกปี; ทัศนอุปกรณ์และเครื่องมือสมัยใหม่ทางวิทยาศาสตร์; อะตอมและปฏิสัมพันธ์ของสสาร; กัมมันตภาพรังสีและอุปกรณ์ทางการแพทย์; ระบบโลก ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์; ลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศ; แหล่งพลังงานของมนุษยชาติ; แร่ธาตุ และการเปลี่ยนแปลงของพื้นผิวโลก

This course requires an enrolment key