ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 (Physics Laboratory II)
(PHYS0191)

 This course requires an enrolment key

ทำการทดลองในหัวข้อเรื่องที่สอดคล้องและเสริมความเข้าใจของเนื้อหาบรรยายของวิชา PHYS0111 โดยมีหัวข้อการทดลองดังนี้
การวัดทางไฟฟ้า 1. ความเร็วแสงและความเร็วเสียง 2. การวัดค่า h และ e/m 3
.ประจุไฟฟ้าตัวเก็บประจุและสารไดอิเลคตริก 4. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย 5.การเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า 6.สนามแม่เหล็กโลก 7. สเปคตรัมของแสง 8. แสงเรขาคณิต 9.
. การเลี้ยวเบนและการแทรกสอดของแสง 10. ความเร็วปลาย 11. การสั่นพ้อง

This course requires an enrolment key